На основу члана 8. став 1. и 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. Гласник РС”, бр. 159/2020), ЈКП “Водовод” Ужице објављује следеће податке о броју запослених:

Стање на дан 27. 10. 2022. године:


Број систематизованих радних места:


УКУПНО: 152
Висока стручна спрема 22
Виша стручна спрема 6
Средња стручна спрема 105
Нижа стручна спрема 19

Број запослених: 141


Број запослених На неодређено време На одређено време укупно На одређено време ради замене одсутног радника УКУПНО:
Висока стручна спрема 18 2 0 20
Виша стручна спрема 6 0 0 6
Средња стручна спрема 88 9 0 96
Нижа стручна спрема 17 2 0 19

Напомена:


У брoј радника на одређено време урачунат је и директор који по закону заснива радни однос на одређено време.
Број ангажованих ван радног односа 2
Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години 4
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години 5
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70 % у текућој календарској години 4
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад дозвољеног процента у текућој календарској години 0