Квалитет воде

Voda-srce

 


               

                Снабдевање становника хигијенски исправном водом за пиће један је од основних предуслова доброг здравља, а право на воду за пиће једно је од основних људских права. Квалитет услуге водоснабдевања од виталног је значаја, не само што се на овај начин грађанима обезбеђује вода неопходна за живот, већ и што се одстрањује могућност дистрибуције штетних материја и микроорганизама.

                Присутност хемијски загађујућих супстанци и микробиолошких агенаса у води за пиће одређује њен квалитет, како са хемијског и микробиолошког апекта, тако и у погледу органолептичких својстава. Болести повезане са загађеном водом за пиће чине већи део проблема јавног здравља, па је стога главна сврха стандарда о квалитету воде за пиће заштита јавног здравља. Добра вода за пиће дефинисана је стандардима, а оквирни прописи дати су у Смерницама Светске здравствене организације (WHO), које дају опсег информација са аспекта микробиологије, хемије, радиологије и органолептичких особина.

                Контрола микробиолошког и хемијског квалитета воде за пиће захтева стално ангажовање на систему заштите и контроле водоснабдевања. Тиме се спречава присуство патогена и хемикалија у води за пиће који су ризик по здравље грађана. Код нас се контрола воде врши на основу важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. Лист СРЈ 42/98), којим су дефинисани услови обављања контроле у погледу врста анализа, броја узорака, места и времена узорака. Правилник је усаглашен са Директивама Европске Уније и Препорукама Светске здравствене организације.

                Упоредо са контролом воде у ЈКП Водовод-у Ужице, ради се и контрола воде у Заводу за јавно здравље Ужице, који на основу десетина хиљада анализираних параметара доноси оцену о квалитету воде из нашег система.