Основни подаци

Upravna zgrada

 

Јавно комунално предузећа Водовод Ужице је јавно комунално предузеће чији је оснивач Град Ужице. Скраћени назив предузећа је ЈКП Водовод Ужице са седиштем у улици Хероја Луна 2.
Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде. Предузеће се такође бави уклањањем отпадних вода, канализацијом, одржавањем објеката и мреже система водоснабдевања, одржавањем канализационе мреже, пројектовањем и изградњом објеката и мреже система водоснабдевања и канализације.

Одговорно лице је директор Душко Љујић, дипломирани инжењер машинства.

Шифра делатности: 3600
Матични број: 07258160
ПИБ: 100600220
Телефон: 031/521-969; 031/515-777
Факс: 031/521-969
Е-пошта: info@vodovod-ue.co.rs
Интернет адреса: www.vodovod-ue.co.rs
Banca Intesa: 160-61696-64
Војвођанска банка OTP Group: 325-950060001275406
Комерцијална банка а.д.: 205-61656-02
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд: 200-285221010101081